ଫୋମ୍ ପିଲିଂ ମେସିନ୍ |

  • DTPQ-2300 Foam Peeling Machine

    DTPQ-2300 ଫୋମ୍ ପିଲିଂ ମେସିନ୍ |

    ଏହି ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ circ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଶୀଟ୍ ଗୁଡିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃତ୍ତାକାର ଫୋମ୍ କାଟିବା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଏକ ବଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ପୋଷାକ, ଜୋତା ସାମଗ୍ରୀ, ସାଜସଜ୍ଜା, ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାଟ୍, ଗଦା, ସୋଫା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |